Αναλυτικά

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ σε συνεργασία με το Center on Budget and Policy Priorities (http://www.cbpp.org/) συμμετέχουν στην International Budget Partnership (http://internationalbudget.org/), ένα think tank για την προώθηση ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών κατάρτισης και εκτέλεσης δημόσιων προϋπολογισμών.

Συγκεκριμένα, η International Budget Partnership (IBP) έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο διεθνές δίκτυο συνεργασίας με οργανώσεις πολιτών με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και την βελτίωση της διακυβέρνησης μέσα από την προώθηση μεταρρυθμίσεων των διαφόρων δημοσιονομικών συστημάτων και την επιρροή στη διαμόρφωση δημοσιονομικών πολιτικών. Κύριο στοιχείο αυτού του εγχειρήματος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχικότητας της διαδικασίας κατάρτισης του δημόσιου προϋπολογισμού κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις εθνικές προτεραιότητες και να συμβάλλει στη μείωση των περιπτώσεων διαφθοράς.

Στα πλαίσια του εγχειρήματος αυτού, η ΙΒP ανέπτυξε το Open Budget Survey (OBS) Tracker (ή απλά Budget Tracker), μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, η οποία θα δίνει πρόσβαση σε επικαιροποιημένες πληροφορίες για την συμμόρφωση των κρατών που συμμετέχουν με ορισμένα προαπαιτούμενα ως προς τη δημοσίευση των σχετικών με το δημόσιο προϋπολογισμό πληροφοριών. Ο κύριος άξονας του έργου αποτελείται από την συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με την έγκαιρη διαθεσιμότητα 8 βασικών εγγράφων σχετικών με τον προϋπολογισμό, που πρέπει σύμφωνα με την IBP να προβλέπει κάθε δημοσιονομικό σύστημα για να καλύπτει τα κριτήρια της διαφάνειας (http://obstracker.org/)

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συγκρισιμότητα των σχετικών δεδομένων σε γεωγραφικό επίπεδο και σε δεδομένη χρονική αναφορά, καθώς θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων από όλα τα κράτη που θα λάβουν μέρος. Η παροχή στοιχείων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο ως προς την διαθεσιμότητα ή όχι των σχετικών με τον προϋπολογισμό πληροφοριών και εγγράφων συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας βελτιωμένης εικόνας για το βαθμό διαφάνειας των δημοσιονομικών συστημάτων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ερευνητές, ΜΜΕ, χρηματοδότες, κυβερνήσεις αλλά και το ευρύτερο κοινό προκειμένου να εξετάσουν το βαθμό αλλά και την εξέλιξη της δημοσιονομικής διαφάνειας ανά χώρα. Μάλιστα, οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες σε διαρκή βάση. Παρότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ανοιχτότητα του δημοσιονομικού συστήματος, ωστόσο, θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση του βαθμού προόδου των κρατών ως προς την ενίσχυση της διαφάνειας και θα προσδιορίζουν τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραμμα της IBP και για τον λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η υλοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας και η διάχυση των αποτελεσμάτων της. Στα πλαίσια του προγράμματος OBS Tracker και με στόχο την ευρύτερη δημοσιοποίηση του έργου προβλέπεται να αναληφθούν δράσεις σε διάφορους τομείς, οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών αναφορικά με τα οφέλη από την ανοιχτότητα, την διαφάνεια και την συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες του προϋπολογισμού. Στόχος είναι το έργο να λάβει ευρεία κάλυψη από τα ΜΜΕ, με τη δημοσίευση ενημερωτικών κειμένων σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε διάφορους δημοφιλείς ιστότοπους, αλλά και με την συμμμετοχή σε τηλεοπτικές εκπομπές αντίστοιχου περιεχομένου. Ταυτόχρονα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στην βελτίωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών για την ενίσχυση της ανοιχτότητας του προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η διοργάνωση συσκέψεων, σεμιναρίων και ημερίδων με την συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων, όπου θα αξιολογηθεί το υπάρχον σύστημα και θα εξεταστεί και η ενδεχόμενη υιοθέτηση μέτρων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας του δημοσιονομικού συστήματος.

Μπορείτε εδώ να βρείτε το φυλλάδιο OBS Tracker.