ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μελέτη για την Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα

Στα πλαίσια του έργου OBS Tracker εκπονήθηκε μια μελέτη με αντικείμενο την Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Η ενίσχυση της δημοσιονομικής διαφάνειας και η υιοθέτηση πολιτικών ανοιχτών δεδομένων αποτελούν κοινές επιδιώξεις για τα περισσότερα κράτη, κυρίως μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και στην Ελλάδα σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της δημοσιονομικής διαδικασίας. Ωστόσο, η τεχνική γλώσσα και οι εξειδικευμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στα δημοσιονομικά έγγραφα δυσχεραίνουν την κατανόηση των σχετικών πληροφοριών από τους απλούς πολίτες και περιορίζουν την προσβασιμότητα και κατ’επέκταση την συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο.

Η μελέτη, λοιπόν, αυτή επιχειρεί να εξετάσει τον βαθμό διαφάνειας του προϋπολογισμού στην Ελλάδα με βάση τα διεθνή πρότυπα καθώς και να προτείνει τρόπους ενίσχυσης της συμμετοχικής διακυβέρνησης στον δημοσιονομικό τομέα. Τα κύρια σημεία της αναλύονται παρακάτω.

Διαπιστώσεις

 • Μετά την έναρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η διαφάνεια και η ανοιχτότητα των δημοσιονομικών συστημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού και σε χαμηλότερο βαθμό διαφθοράς.
 • Το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς οργανισμοί δίνουν πλέον ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο της δημόσιας συμμετοχής στην χάραξη των δημοσιονομικών πολιτικών.
 • Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership και η θέσπιση ενός νέου ρυθμιστικού δημοσιονομικού πλαισίου, εναρμονισμένου με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ενισχύουν και θεσμικά την αρχή της διαφάνειας στη δημοσιονομική διακυβέρνηση.
 • Το πρόγραμμα Διαύγεια και η νέα νομοθεσία για την ανοιχτή διάθεση δεδομένων του δημοσίου τομέα έχουν εμπλουτίσει και ενισχύσει την συμβολή των νέων τεχνολογιών στη διάδοση δημοσιονομικών πληροφοριών.
 • Η θεσμοθέτηση νέων οργάνων εξωτερικού ελέγχου, όπως το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, συνιστούν μοχλούς ενίσχυσης της διαφάνειας.

Προτάσεις

 • Δημιουργία ενός ετήσιου Προϋπολογισμού Πολιτών, δηλαδή μιας περιληπτικής μη τεχνικής περιγραφής των βασικών σημείων του κρατικού προϋπολογισμού, όπως παρουσιάζεται στην Βουλή.
 • Θεσμοθέτηση μιας Εξαμηνιαίας Επισκόπησης Πορείας του Προϋπολογισμού και του Οικονομικού Ελέγχου (Mid-Year Review) που περιέχει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ήμισυ της περιόδου.
 • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης (Budget Transparency Portal) στο Υπουργείο Οικονομικών η οποία θα λειτουργεί ως one-stop shop για την δημοσιονομική διαφάνεια, θα περιέχει πληροφορίες σε διαδραστικήμορφή και θα παρέχει δημοσιονομικά δεδομένα σε ανοιχτές και μηχαναγνώσιμες μορφές (πχ. csv).
 • Εκπαίδευση των πολιτών σε δημοσιονομικά θέματα (πχ δημοσίευση ενός oδηγού του πολίτη για τον προϋπολογισμό, δημιουργία ενός ραδιοφωνικού προγράμματος σε απλή γλώσσα και ενός εικονικού σχολείου για την παροχή διαδικτυακών μαθημάτων σχετικά με την δημοσιονομική λειτουργία).
 • Έναρξη δημόσιων διαβουλεύσεων για θέματα σχετικά με την επιλογή δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Προώθηση του συμμετοχικού προϋπολογισμού, ήτοι μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της οποίας οι πολίτες διαβουλεύονται και προτείνουν την διανομή των δημόσιων πόρων.

 

Μελέτη με αντικείμενο την Διαφάνεια και Ανοιχτότητα του Προϋπολογισμού στην Ελλάδα

 

Leave a Comment